Inhoudsopgave

  1. Contactgegevens en definities
  2. Aanbieding, prijzen en betalingen: digitale producten
  3. Aanbod, prijzen en betalingen: diensten
    3b. Meerwerk
  4. Intellectuele eigendomsrechten
  5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
  6. Herroepingsrecht / annuleren
  7. Diversen

 

1. Contactgegevens

Handelsnaam: Dylan Dekker
Bedrijfsnaam: Qualt

T (085) 301-3177
E dylan@dylandekker.nl
KVK 70240604
BTW nummer NL002438083B84

 

Definities

Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software,
applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze
Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtnemer: Dylan Dekker, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 70240604

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Opdracht: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.

 

2. Aanbieding, prijzen en betalingen (digitale producten)

2.1 De prijzen van online producten zoals vermeld op de website zijn inclusief btw.

2.2. Digitale producten worden online betaald met de betaalmethodes te vinden op de afrekenpagina, na betaling wordt het digitale product automatisch verzonden per e-mail.

2.3. Met het plaatsen van een bestelling voor een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Dylan Dekker.

2.4. Deze definitieve koopovereenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

2.5. Alle in het aanbod van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

 

3. Aanbod, prijzen en betalingen (diensten)

3.1 De prijzen van diensten zoals vermeld in prijsopgaves en offertes per e-mail zijn excl. btw. Bij een prijs excl. btw zal dit altijd vermeld staan.

3.2. Diensten worden gefactureerd na oplevering met een betaaltermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld.

3.3. Bij diensten van grotere omvang kan aan opdrachtgever een aanbetaling gevraagd worden.

3.4. Prijsopgaves en offertes, opgesteld door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven.

3.5. Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als aanvaard worden beschouwd.

3.6. Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

3.7. Alle in de prijsopgave en offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.8. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en €15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.

3.9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

3b. Meerwerk

3b.1. Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.

3b.2. Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.

3b.3. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.

3b.4. Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

3b.5. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, volledig of onderdelen, blijven altijd eigendom van Dylan Dekker. U verplicht zich er toe iedere handeling na te laten die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

4.2 Alle inhoud op de website DylanDekker.nl mag niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd of gepubliceerd worden.

 

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

5.1. Dylan Dekker is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de producten en diensten.

5.2. Levering vindt plaats per e-mail, u bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens voor het ontvangen van de e-mails

5.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste software en instellingen om de producten en diensten te kunnen ontvangen.

 

6. Herroepingsrecht / annuleren

6.1. Bij de aanschaf van digitale producten neemt u afstand van uw herroepingsrecht, annuleren van een digitaal product is niet mogelijk.

6.2. Op het moment van bevestigen van een prijsopgave of offerte voor een dienst heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd. Indien de opdracht of dienst binnen deze 14 dagen volledig geleverd wordt heeft u geen recht tot herroeping.

6.3. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvangt u het betaalde bedrag, eventueel verminderd met het te verrekenen bedrag, via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt.

 

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk
recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
Dylan Dekker vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.3. Klachten kunnen schriftelijk per e-mail verzonden worden naar dylan@dylandekker.nl

7.4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.